Bolest srdce není pouze romantického rázu, ale také nám může zlomit srdce smrt někoho blízkého nebo našeho vztahu s rodiči a blízkými. Zároveň se vsadím, že je tu ta první láska nebo jedna láska, která vám na srdci zanechala otisk boty.

Mnoho věcí nám zlomí srdce a vyplní hos mutkem, někdy na mnoho mnoho let! Zlomené srdce z nás dělá dobré Zedníky. Ano, stavíme zdi kolem našich srdcí abychom do nich nepustili ostatní, protože se bojíme, že nám bude znovu ublíženo a cítili bychom to tak hluboce jako kdysi. Málo víme, že tímto způsobem také odsouváme život pryč.

To, co cítíme, se nakonec projeví v těle že ano? ….. pokud nemůžeme strávit něco, co nám někdo řekl …. přivodíme si zažívací potíže ….. pokud kvůli něčemu zatínáme zuby, skřípeme jimi v noci a nebo s nimi máme problémy….. pokud nám někdo zlomil srdce ….. může to doslova způsobit slabší srdce a srdeční poruchy. Vědci dokázali, že emoční bolest má stejný dopad jako fyzická bolest a je velmi často pociťována fyzicky.

Jak tedy uzdravit naše srdce?
♡Tím, že dáme pocitům hlas.
♡Uvolněním pocitů z těla odchází vzpomínky a zármutek.
♡Tím, že lásku, kterou jsme chtěli dát druhým, nasměřujeme na sebe.
– a mnoho dalších…..

Už jste celiství a úplní … … vyplňte svou prázdnotu ve svém srdci a váš žal zmizí. .

Pokud cítíte volání se navždy osvobodit od těchto pocitů, ozvěte se. s láskou, D.

🇬🇧 WE ALL HAVE BROKEN HEARTS 🇬🇧
Not necessary romantically, but I bet you there is that first love or one love, that left boot print on your heart, but we can also be broken hearted from death of someone close or our relationship with parents and loved ones.
Many things can leave us broken hearted and we carry grief with us about that situation.
Sometimes many many years!
Broken heart makes us good builders. Yes, we build walls around our hearts and don’t let others in any more, because we fear of being hurt again and feeling that so deeply. Little we know that this way we are pushing life away too.
What we feel eventually manifest itself in the body right?…..if we can’t digest something someone said to us….we develop digestive issues…..if we clench our teeth about something, we grind them and or have teeth problems…..if someone broke our heart…..it can literally  cause weaker heart and heart disorders.
Scientists proven, that emotional pain has same impact as physical pain and is very often felt physically.

So how to heal our hearts?
♡By giving the feelings a voice.
♡By releasing the sensations from the body with the memories and grief.
♡By directing that love we wanted to give to other towards yourself.
– and many others…..

You are already whole and complete……fill your own void in your heart and your grief will be gone.
.
If you feel the calling to be free of those feelings forever, get in touch.
with love, D.

…………………………..